Το iloog είναι ένα ελληνικό LiveCD βασισμένο σε Gentoo Linux το οποίο αναπτύσσεται από μέλη της Ένωσης Χρηστών Λίνουξ Ιωαννίνων (Ioannina Linux User Group — I.L.U.G.) και προορίζεται, κυρίως, για μαθητική και επιστημονική χρήση. Σκοπός μας είναι να παράγουμε ένα πολυχρηστικό εργαλείο το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της διαρκούς αυξανόμενης βάσης χρηστών μας μέσω μίας δραστήριας διαδικασίας ανάπτυξης που ακολουθεί το μοντέλο "release early, release often" του ανοιχτού λογισμικού.

iloog is a Gentoo-based LiveCD produced by the Ioannina Linux User Group (I.L.U.G.), targeted mainly at students and scientists. Our purpose is to create a multi-purpose tool that will suit the needs of our growing user-base through an intensive development process that follows the "release early, release often" paradigm of open source software.